Szanowni Państwo,
w związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać kilka informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa.
Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000468913, NIP 7010387932, REGON 146771840 (zwane dalej Stowarzyszeniem) pragnie poinformować jak poniżej.
1. Administrator danych.
W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych Stowarzyszeniu, Stowarzyszenie to w zakresie udostępnionych danych jest ich administratorem.
Dane kontaktowe Stowarzyszenia:
telefon: 22 696 96 86
adres e-mail: biuro@sfgz.pl
adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 47/12; 00-697 Warszawa
2. Cele przetwarzania.
Udostępnione Stowarzyszeniu dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z Pani/Pana członkostwem lub wykonania przez administratora innych obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podstawa prawna przetwarzania.
W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt. 2 powyżej, podstawę prawną przetwarzania stanowią Artykuł 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
4. Kategorie odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia obsługę lub czynności bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Stowarzyszeniu prawidłowe wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy Stowarzyszenia, jego zleceniobiorcy, współpracownicy związani ze Stowarzyszeniem innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2 powyżej.
5. Czas przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia między Panią/Panem a Stowarzyszeniem stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie oraz po jego ustaniu jednak nie dłużej niż przez okres;
a) niezbędny do wykonania przez administratora obowiązków ciążących na nim z mocy prawa,
b) niezbędny do wykonania przez administratora obowiązków wynikających ze wspomnianego stosunku,
c) niezbędny do zapewnienia możliwości dochodzenia i weryfikacji roszczeń,
zależnie od tego, który z ww. okresów upłynie później.
6. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują.
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do:
a) żądania od Stowarzyszenia dostępu do danych,
b) żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) żądania przeniesienia danych.
Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień należy skontaktować się z administratorem – dane kontaktowe wskazano w pkt. 1 powyżej.
7. Uprawnienie od wniesienia skargi.
Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Organem tym, do dnia pozostawania w mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast z chwilą wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. organem tym staje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dobrowolność podania danych.
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, nie jest więc Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. Niemniej Stowarzyszenie pragnie wskazać, że nie dysponując Pani/Pana danymi nie będzie miało faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2 powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na Pani/Pana rzecz.

Partnerzy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider